Betwixt & Between 2005 – 15. årgang av høyeregradsstudentenes årbok


Cecilie Nordfeldt, årbokredaksjonen, 20.10.05


Utgivelsen av Betwixt & Between 2005 ble markert på slippefest ved UiO den 6. oktober, der kåringen av Årets artikkel fra årboka 2004 også ble offentliggjort. Den siste  utgaven av årboka er tykkere enn noen gang før, og inkluderer 21 artikler med spennende og variert lesning fra hovedfag- og masterstudenter over hele landet.


350forside-stor (27K)
Betwixt & Between er en årlig artikkelsamling laget av høyeregradsstudenter ved landets fire universiteter. Boka bidrar til økt kontakt mellom studentene ved de ulike universitetene, og er en spennende faglig formidlingskanal for alle som er interessert i antropologi. Dette prosjektet ble i år hedret av Studentsamskipnaden i Oslo med pris for ”Årets enkelttiltak” i 2004!

Et samarbeid med Norsk Antropologisk Tidskrift (NAT) er også nytt av året. En komité bestående av Marianne Lien, Thorgeir Kolshus og Knut Rio ble nedsatt våren 2005 for å kåre ”Årets artikkel” fra Betwixt & Between 2004: vinneren Kjersti Lillebø vil få sin artikkel ”Home is Any Given Day” trykket i NAT nr. 1/2006. Kåring av årets artikkel fra 2005-årgangen settes i gang nå, og vil bli offentliggjort ved utgivelse av neste årgang.

Betwixt & Between 2005
Årets redaksjon har fått inn flere bidrag enn noen gang, de 21 tekstene inkluderer både teoretiske og metodiske diskusjoner, innspill til antropologer i samfunnsdebatten, og presenterer som alltid spennende empiri fra alle deler av verden. Boka kan kjøpes på ekspedisjonskontoret ved Sosialantropologisk institutt i Oslo eller bestilles via epostadressen: hovedfagsarboka AT sai.uio.no.

Nedenfor presenterer vi smakebiter fra Betwixt & Between Sosialantropologisk Årbok 2005:


HIERARKISKE KJØNNSRELASJONER SLIK DET KOMMER TIL UTTRYKK GJENNOM ARBEIDSDELING PÅ DEN TAMILSKE LANDSBYGDA
Hege Salvesen Andersen

Artikkelen belyser forholdet mellom menn og kvinner slik det kommer til uttrykk gjennom den kjønnsmessige arbeidsdelingen i et tamilsk landsbyområde i Sør-India. Den kjønnsmessige arbeidsdelingen er en viktig del av barnas tidlige erfaring og er grunnleggende for å forstå hvordan kjønn oppfattes og erfares. Arbeidsdelingen er ikke bare en faktisk inndeling av ulike arbeidsoppgaver i samfunnet, men den omfatter også et symbolsk språk som regulerer forholdet mellom kjønnene


BHAGINI, SAKHI, JAMI: KVINNER SOM HAR SEKSUELLE OG/ELLER EMOSJONELLE FORHOLD TIL ANDRE KVINNER I MUMBAI, INDIA
Kathrine Bruflot

Denne artikkelen tar for seg hvordan en gruppe kvinner som har seksuelle og/eller emosjonelle forhold til andre kvinner i Mumbai, India, bruker de engelske begrepene lesbian og bisexual. Forfatteren forsøker i artikkelen å få frem hva disse kvinnene legger i begrepene, og diskuterer mer generelt om bruken av disse begrepene i ikke-vestlige land.
CATHY FREEMAN, DE OLYMPISKA SPELEN OCH 49.11 SEKUNDER NATIONELL FÖRSONING
Johanna Dahlin

Artikelen diskuterer hvordan en sportsbegivelse gives stor betydning på et helt annet område enn det idrettsmessige. Artikkelen prøver å vise hva som ligger bak tanken om at Cathy Freemans 400 meter seier skulle komme til å bidra til den nasjonale forsoningsprosessen i Australia.


UNGE OG LOVENDE
Johannes Elgvin

Denne artikkelen handler om opplæring av barn og imamansettelser ved den muslimske menigheten Islamsk Kultursentrum i Oslo. Artikkelen viser at forholdet rundt ansettelser av imamer er mer komplekst enn man får inntrykk av i religionshistoriker Kari Vogts bok ”Islam på Norsk”. Det originale systemet som Vogt beskriver, med å sende ungdom til Istanbul for å få tilbake norsktalende imamer, er i mindre grad en bevisst strategi og består av langt flere komplekse faktorer enn det som kommer frem i Vogts bok.


BIOMEDISINSK ETIKK SOM ET UTTRYKK FOR IDENTITETSPOLITIKK
Ellen Ersfjord

Utvikling av biomedisinske etiske regler kan antropologisk sett analyseres som kulturelt funderte. Slike etiske regler kan også fortelle oss mye om selvets grenser. Ved å ta utgangspunkt i transplantasjonsteknologiens inntog, forsøker Ersfjord i denne artikkelen å vise hvordan utvikling av etiske regler kan gi krysskulturelle differensierende fortolkninger.


ETHNICICED WITCHCRAFT ACCUSATIONS AND VIOLENCE IN WESTERN UGANDA
Rune Hjalmar Espeland

Violent conflicts give rise to culturally informed expressions of fear and antagonism towards the ethnic other. This article examines the interplay between violence and ethniciced witchcraft accusations expressed through rumours and gossip in a village in Western Uganda.


VOLD BLANT UNGE JENTER
Karianne Franck

Vold blir ofte sett på som en irrasjonell og dysfunksjonell atferd. Dette er spesielt tilfelle når utøverne av volden er unge jenter. I denne artikkelen forsøker forfatteren å vise hvordan vold hos en gruppe unge jenter kan være en rasjonell håndteringsstrategi i en
identitetsprosess. Det sentrale blir å forstå hvordan vold kan være et eksistensielt foretak og et viktig livsinnhold hos jentene. Målet er å finne meningen som sirkulerer mellom jentene når de prater om vold sammen.


ABUSE AND SUFFERING: A REMARK ON BODIES, DOMESTIC VIOLENCE AND BATTERED WOMEN’S COPING STRATEGIES IN MAURITIUS
Karine Aasgaard Jansen

The article illustrate how a somatic discourse seems to have been developed amongst the battered women in a shelter in Mauritius. The theoretical framework is based on feminism, theories about power and resistance, and anthropology of the body. The empirical focus is an exploration of (the women’s narratives about) the violent situation per se, as it is argued that it is in the interaction between the perpetrator and victim that the contextual focus upon the body in the shelter has its origin.


KAMPEN OM ROMMET: PERSPEKTIVER PÅ SOSIAL ULIKHET, VOLD OG USIKKERHET I BOGOTÁ
Kristina Lucumi Johansen

Atskillelse og romsegregering kjennetegner dagens samfunn, på tross av globaliseringens tilsynelatende oppheving av fysiske og sosiale grenser.  I Colombia bidrar både den omfattende volden og lange tradisjoner for sosial eksklusjon til at det opprettholdes barrierer mellom ulike sosiale grupper.  Velstående skaper seg fysiske, sosiale og mentale rom som beskyttelse – både mot gerilja og kriminelle, og mot de fattige Andre.


HEKSERI OG SJELEVANDRING I EN URBAN KONTEKST
Marianne Eriksen Machaca

Artiklen handler om migranter fra det andinske høyfjellet som nå bor i byen Arequipa, Peru.Det andinske kunnskapssystemet innebærer troen på Moder Jord, Pachamama, som er en kvinnelig, diffus ånd. Ved å knytte sted, rom og landskapsteorier til det analytiske begrepet ”konvergens”, viser forfatteren at stedstilhørigheten til høyfjellet er viktig del av migrantenes livsverden når de tolker sykdommer og gjør behandlingsvalg. Forfatteren viser hvordan migrantenes tradisjonell forståelse av sykdommer sammenfaller med et urbant liv.


FORTELLINGER OM BESETTELSE: OM DEN UTEMMEDE SKOGEN OG NATURSYN I GARHWAL-HIMALAYA
Cecilie A. Nordfeldt

Artikkelen er basert på materiale fra indisk Sentral-Himalaya. Forfatteren tar for seg lokale forestillinger om, og praksiser rundt, besettelser av skoggudinner, og viser at naturen lokalt konstrueres som del av en større moralsk vev. Formålet med å undersøke det lokale natursynet, er å reflektere rundt det vestlige ”natur”-begrepet.


KJØNNEDE PERSONNUMRE, UKLARE PASS: KJØNN OG DEN NORSKE STATEN
Marit Vaula Rasmussen

Forfatteren ser på tre informanter som ikke enkelt lar seg kategorisere som enten kvinner eller menn. Gjennom deres erfaringer med å gjøre kjønn eller å være kjønnet vil forfatteren vise at staten har en diskurs om kjønn. I tillegg til holdninger som formidles, gjøres kjønn også konkret i form av lover og regler der kjønn blir en viktig faktor. Hva er så den norske stats diskurs(er) om kjønn, og hvilken innvirkning får det på hvordan man kan uttrykke seg som kjønn i Norge i dag?


RITUALS, MURDER, AND FAILED TRANSMISSIONS: THE DYNAMICS OF RETENTION AND ARTICULATION OF IFUGAO RITUAL KNOWLEDGE
Jon Henrik Ziegler Remme

Earlier theories trying to explain the cultural variety of the highland groups inhabiting the northern Luzon Cordilleras are unable to elucidate the causes for the variations of ritual practices between neighbouring Ifugao villages. The author suggests that a possible source for these variations can be found in how ritual knowledge is managed by ritual experts. Ifugao ritual knowledge is distributed between a number of such experts who each own their prayers and myths.


WHY WICCA?
Kjersti Smørvik

Wicca er en ny-paganistisk religion som oppsto på 1950 tallet i England, deretter spredde den seg i USA og nå vokser den i Europa og Australia. Forfatteren har sett på tilhengere i Italia og ser på hvorfor forfatterens informanter begynner å praktisere Wicca. Å kunne identifisere seg med det de tror på er viktig for informantene og i Wicca har de funnet det. Det kan ofte synes som om det er en reaksjon på den Katolske kirke og dens makt og for noen er det også en markering av feministiske verdier.


NORSK PATERNALISME OVERFOR MUSLIMER: ET KRITISK BLIKK PÅ INTEGRERINGSDEBATTEN
Christian Stokke

Siden 11. september 2001 har den norske innvandringsdebatten i stor grad dreid seg om muslimers manglende integrasjon, med fokus på kvinneundertrykking i fundamentalistiske miljøer. Regjeringen krever i økende grad at innvandrere assimileres til såkalte ”norske verdier” – som blant annet omfatter demokrati og likestilling. Med utgangspunkt i eksempler fra den offentlige, politiske og antropologiske debatten, kaster jeg et kritisk blikk på et fenomen som kan karakteriseres som norsk paternalisme overfor spesielt ”muslimske” kvinner.


LETTING GO OF THE IRON ROD
Torunn Stornes

In United States, in Utah, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the religious belief among the majority of those who reside in the state. This article explores a motivational factor for young adults’ choice for detaching themselves from the church, stigmatism. In Utah the colour black can be understood as a stigma symbol. It is a colour members of the church relate to evilness or deviance. The young adults in the article have experienced stigmatization from members based on this colour, but in dissimilar ways.


OM Å ERFARA SJØLV
Kristin Svartveit

Studium av menneskeleg erfaring har etter kvart blitt eit viktig tema i antropologien. Ved å ta utgangspunkt i personleg erfaring, freistar antropologar å få med det aktive sjølvet i sine analyser; mennesket som ikkje berre deltek, men aktivt former handlingar. Inspirert av fenomenologi tek denne artikkelen for seg mogelegheiter antropologen kan ha i forsking på erfaring ved å ta hensyn til, og aktivt nytte, eigne personlege erfaringar og opplevingar.


“BADMAN” OG “BATTYMAN” I JAMAICANSK DANCEHALL
Janne Waagbø

I artikkelen utforskes sammenhengen mellom maskulinitet og homofobi i jamaikansk dancehallkultur. Forfatteren ser på hvilken rolle kategorien “homoseksuell” har for den heteroseksuelle manns streben etter maskulinitetsidealet. Artikkelen beskriver ”the real  man” slik han kommuniseres i dancehallmusikken, og videre dette idealets motsats.


ORIGIN MYTHS IN THE MAKING 
Matthew Whiting

The historical aspects of culture and the various versions we tell of the past continually fascinate the author. He argues that the members of a car club have created an origin myth for the club, in which they have mythologized what makes their cars distinct from lesser vehicles.


MARXISM & BORDERS: MAKING THE CASE FOR THE RELEVANCE OF MARXISM IN THE UNDERSTANDING OF STATE BORDERS
Johannes Wilm

Forfatteren sammenlikner forholdene ved to grenseområder - på grensen USA/Mexico og på  grensen Tyskland/Danmark. Ved bruk av marxistisk teori ønsker forfatteren å belyse ikke bare hvordan forholdene er som de er i dag, men også hvordan de forstås av de involverte i en historisk og økonomisk kontekst.


Ble du inspirert til å skrive i neste utgave av årboka? Se http://www.sai.uio.no/programutvalg/
SE OGSÅ

Anmeldelse av fjorårets årbok

Årboka Betwixt and Between kåret til årets studentpublikasjon (Antropress)

Søk antropologi.info

News

Nyhetsbrev

Meld deg på antropologi.info's månedlige nyhetsbrev:
14.8.2021 Currently no newsletters are sent out, maybe in future?

Skin by www.keoshi.com, modified by Lorenz